Distances pirkuma līgums tiek slēgts starp SIA AutomateX  vien. reģ. Nr. 40203522153, juridiskā adrese:  F.Kempa iela 6a, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk – Pārdevējs), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas izdara pasūtījumu un veic preces iegādi interneta tirdzniecības vietnē https://mobilezone.lv/ (turpmāk – Vietne).

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod Vietnē izvietotu un Pircēja izvēlētu preci saskaņā ar šī distances līguma noteikumiem (turpmāk – Līgums).

1.2. Līgums ir saistošs visiem preču pasūtījumiem un pirkumiem, kas izdarīti Vietnē.

 1. REĢISTRĀCIJA

2.1. Lai varētu iegādātās Vietnē piedāvātās preces, Pircējam nav obligāti nepieciešams izveidot savu personīgo kontu.

 1. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

3.1. Pircējs izvēlas preci, iepazīstoties ar tās aprakstu, raksturojumu, galvenajām īpašībām un cenu, kā arī novērtējot tās derīgumu un atbilstību savām vajadzībām.

3.2. Pircējs, apstiprinot preces pasūtījumu, aizpilda pasūtījuma formu, tajā norādot:

 • precīzu informāciju par sevi (vārdu, uzvārdu, juridiska persona nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru, kontakttālruni, e-pasta adresi);
 • izvēlēto piegādes veidu un piegādes adresi (ja izvēlētais piegādes veids pieprasa norādīt adresi);
 • izvēlēto maksājuma veidu;
 • komentārus (ja Pircējs izvēlas tādus norādīt).

3.3. Pircējs ir atbildīgs par precīzu pasūtījuma formas aizpildīšanu un korektu datu ievadīšanu. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajai personai tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus datus.

3.4. Saņemot Pircēja pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu no Pārdevēja, tad Pircēja pasūtījums nav pieņemts un šis Līgums nav stājies spēkā.

3.5. Pircējs, apstiprinot šo līgumu un iegādājoties produktus, kuru lietošanu un iegādes ierobežojumus nosaka Latvijas republikas normatīvie akti, apliecina, ka ir vismaz 18 gadus vecs.

 1. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

4.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis preces pasūtījumu Vietnē.

 1. PRECES CENA UN PIEGĀDES IZMAKSAS

5.1. Preces cena Vietnē norādīta EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos norādītās likmes apmērā. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Vietnē pasūtījuma veikšanas brīdī.

5.2. Preces cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas. Preces piegādes izmaksas tiek piemērotas atsevišķi atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam. Preces piegādes izmaksas tiek norādītas Vietnē Pircējam pirms pasūtījuma apstiprināšanas un ir iekļautas Pārdevēja izrakstītajā rēķinā. Preces piegādes izmaksās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos norādītās likmes apmērā.

 1. NORĒĶINA KĀRTĪBA

6.1. Pircējam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā samaksāt par preci un izvēlēto piegādes veidu.

6.2. Pircējs veic samaksu par pasūtīto preci un piegādes veidu saskaņā ar Pircēja Vietnē izvēlēto maksājuma veidu.

6.3. Samaksa par preci un izvēlēto piegādes veidu uzskatāma par veiktu brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājuma summu par preci un izvēlēto piegādes veidu pilnā apmērā.

6.4. Ja Pārdevējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi, Pārdevējs iepriekš minēto naudas summu atmaksā Pircējam tādā pašā maksāšanas veidā, kādu Pircējs izmantoja, iegādājoties preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

 1. PRECES PIEGĀDE

7.1. Pircējam, noformējot pasūtījumu, ir iespējams izvēlēties jebkuru no mājas lapā mobilezone.lv norādītajiem piegādes veidiem.

7.2. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Līguma 7.1.punktā norādītās preces piegādes izmaksas var mainīties, atbilstoši izmaiņām piegādes pakalpojuma sniedzēja noteiktajos tarifos.

7.3. Vidējais piegādes laiks ir 2 līdz 4 darba dienas Latvijas teritorijā. Iepriekš noteiktie piegādes termiņi var mainīties atkarībā no preces pieejamības noliktavā. Pārdevējs patur tiesības preci piegādāt Pircējam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas vai citā termiņā, par kuru Pārdevējs un Pircējs ir savstarpēji vienojušies. Ja Pārdevēja noliktavā nav Pircēja pasūtītās preces vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs par to paziņo Pircējam. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, savukārt Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas.

7.4. Prece tiek piegādāta tikai Latvijas Republikas teritorijā vai citā Pārdevēja noteiktā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas Latvijas Republikā vai citā Pārdevēja noteiktā teritorijā.

7.5. Pircēja pasūtītā prece tiek piegādāta uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi. Pircējam ir jāpieņem preces piegāde personīgi. Ja preces piegādi saņēma cita persona pasūtījumā norādītajā piegādes adresē, uzskatāms, ka preci saņēmis Pircējs.

7.6. Atkarībā no Pircēja izvēlētā preces piegādes veida, Pircējs nodrošina, ka:

 • saņemot preci uz vietas, preces piegādi saņem Pircējs, uzrādot personas apliecinošu dokumentu;
 • preces piegādes brīdī Pircējs atrodas pasūtījumā norādītajā adresē un bez kavēšanās pieņem preci, paraksta preces piegādes dokumentu – pavadzīmi – un veic tajā nepieciešamās atzīmes (ja tādas ir veicamas), kā arī atdod pavadzīmes eksemplāru piegādātājam; vai
 • Pircējs saņem preci Pircēja pasūtījumā norādītajos saņemšanas punktos pakalpojuma sniedzēja paziņojumā norādītajā termiņā.

7.7. Ja preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (tai skaitā, bet ne tikai, Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, Pircējs nepaņem preci norādītajos saņemšanas punktos pakalpojuma sniedzēja paziņojumā norādītajā termiņā), Pārdevējs ir tiesīgs atteikt preces atkārtotu sūtīšanu Pircējam un vienpusēji atkāpties no Līguma. Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam netika piemērota samaksa par preces piegādi vai tika piešķirta atlaide par preces piegādi, bet preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt pilnu samaksu par preces piegādi no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas.

7.8. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu (turpmāk – piegādes apstiprinājums), Pircējs apliecina, ka prece ir nodota labā stāvoklī un tās iepakojums nav bojāts.

7.9. Ja, piegādājot preci, preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Pircējam piegādes apstiprinājumā jānorāda šādi defekti vai jāsastāda atsevišķs akts par šādiem defektiem. Pircējam tas ir jādara preces piegādātāja klātbūtnē. Pārdevējs neatbild par tādām preces nepilnībām, kas bija acīmredzamas tās piegādes brīdī, bet netika norādītas preces piegādes apstiprinājumā.

7.10. Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad prece ir piegādāta Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.

 1. PRASĪJUMS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠU PRECI

8.1. Preces piegādes brīdī Pircējam ir pienākums pārliecināties, vai prece atbilst Pircēja pasūtījumam un Līguma noteikumiem (piemēram, jāpārliecinās vai preces nosaukums, tilpums un citi būtiski acīmredzami parametri ir atbilstoši).

8.2. Ja Pircējs (juridiska persona) konstatē, ka piegādātā prece neatbilst Pircēja pasūtījumam vai šī Līguma noteikumiem, Pircējam (juridiskai personai) bez nepamatotas kavēšanās jāinformē Pārdevējs par neatbilstošo preci, nosūtot Pārdevējam rakstveida iesniegumu, kurā norādīta preces neatbilstība Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem. Pārdevējs pārbauda iesniegumā norādītos apstākļus 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

8.3. Ja Pircējs (patērētājs) konstatē, ka piegādātā prece neatbilst Pircēja pasūtījumam vai šī Līguma noteikumiem, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību Līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes dienas, Pircējam iesniedzot rakstveida prasījuma pieteikumu, kurā norādīta preces neatbilstība Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs atklājis preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem.

8.4. Ja Pircējam (patērētājam) ir pārdota pasūtījumam vai Līguma noteikumiem neatbilstoša prece un tās neatbilstība nav uzskatāma par Līguma noteikumiem maznozīmīgu, Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību pasūtījumam vai Līguma noteikumiem vai apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība pasūtījumam vai Līguma noteikumiem, izņemot kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Gadījumā, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav veicis iepriekš minētās darbības vai tās veicis, radot Pircējam būtiskas neērtības, Pircējs ir tiesīgs prasīt Pārdevējam samazināt preces cenu vai atcelt Līgumu un prasīt Pārdevējam atmaksāt par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot Līgumu un atmaksājot Pircējam par preci samaksāto naudas summu, Pārdevējs ir tiesīgs ņemt vērā preces nolietojumu.

8.5. Prasījuma pieteikums par preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem nosūtāms:

 1. PRECES LIETOŠANA

9.1. Pirms preces lietošanas sākšanas, Pircējam ir pienākums rūpīgi izlasīt preces lietošanas noteikumus.

9.2. Prece lietojama tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem un lietošanas noteikumiem un atbilstoši šīs preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

9.3. Pircējs (patērētājs), saņemot preci, ir tiesīgs iepazīties ar preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanu tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt, iegādājoties preci klātienē.

 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANA

10.1. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” ietvertās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma, nesniedzot Pārdevējam nekādu pamatojumu par to.

10.2. Atteikuma tiesības:

 • Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, minot iemeslu.
 • atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 • lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē rakstot uz e-pastu info@mobilezone.lv par lēmumu atteikties no šā līguma .
 • Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

10.3. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

 • Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

 • Pirkuma līguma kopijas interneta veikals onelovedhome.lv neuzglabā.
 • SIA AutomateX interneta vietnē onelonedhome.lv ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu.
 • SIA AutomateX informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA AutomateX radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.
 • Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – info@onelovedhome.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveida, nosūtot uz šādu adresi: F.Kempa iela 6a, Rēzekne LV-4601
  Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

2. Iesnieguma iesniegšanas datumu

3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāze.

Lai saņemtu preču atteikuma autorizācijas numuru, lūdzu aizpildiet atteikuma veidlapu.

10.4. Atteikuma radītās sekas:

 • Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus par iegādāto preci-produktu, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.
 • Jums preces jānodod onelovedhome.lv birojā F.Kempa ielā 6a, Rēzekne, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi F.Kempa iela 6a, Rēzekne, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA AutomateX par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA AutomateX biroju, izmantojot kurjerpastu, SIA AutomateX konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija.
 • Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās visas izmaksas, t.s. muitas maksājumi, kas var rasties, ja preces atgriešana tiek veikta ārpus Eiropas savienības ekonomiskās zonas. Maksimālās izmaksas (transports + atmuitošana) varētu būt aptuveni 50-100 EUR.
 • Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
 • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 • Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 • Izņemot šo noteikumu 10.3. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
  • Izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA AutomateX piedāvātais standarta piegādes veids;
  • Preces atpakaļatdošanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA AutomateX ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;
  • Preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces pārdevēja veikta meistaru ekspertīze. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA AutomateX nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 1. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

11.1. Līguma 11.2.-11.6. punkta noteikumi ir piemērojami tādu strīdu, domstarpību vai nesaskaņu risināšanai, kas ir radušies starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju.

11.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai nesaskaņa, kas rodas starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, Pircējam un Pārdevējam cenšoties panākt vienošanos. Ja radušos strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstveida iesniegumu Latviešu valodā, to nosūtot uz Pārdevēja e-pastu: info@mobilezone.lv Pircējs iesniegumā norāda:

 • savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;
 • iesnieguma iesniegšanas datumu;
 • strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

11.3. Pircējs iesniegumam pievieno darījuma apliecinošas dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja tādi ir attiecināmi).

11.4. Pārdevējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam mutisku vai rakstveida atbildi, to nosūtot uz iesniegumā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Pārdevējs atbildē informē Pircēju par:

 • iespējamo prasījuma izpildes veidu; vai
 • strīda risinājumu, ja iepriekš minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Pircēja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu; vai
 • prasījuma nepamatotību un atteikumu izpildīt to.

11.5. Ja Pārdevējam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja iesniegumu 11.4.punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

11.6. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pircējs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pircēju neapmierina Pārdevēja piedāvātais strīda risinājums, Pircējam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.7. Jebkurš strīds, domstarpība, nesaskaņa vai prasība, kas rodas starp Pircēju (juridisku personu), kas nav atzīstams par patērētāju, un Pārdevēju un kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 1. PERSONAS DATI

12.1. Veicot reģistrāciju un/vai pasūtot preci Vietnē, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis Vietnē. Papildu informāciju par Pārdevēja veikto personas datu apstrādi ir sniegta Privātuma politikā, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

 1. ATBILDĪBA

13.1. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Pircējs rīkojas prettiesiski vai pretēji šī Līguma noteikumiem.

13.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

13.3. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas apstākļu gadījumā, proti, jebkuru tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri nebija Pārdevējam zināmi Līguma noslēgšanas brīdī un kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, tai skaitā, bet ne tikai, vides vai klimata anomālijām, streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras traucējumiem vai bojājumiem. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

 1. CITI NOTEIKUMI

14.1. Pircējs apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona.

14.2. Pārdevējs ir tiesīgs nodot tā no Līguma izrietošās tiesības un saistības trešajai personai.

14.3. Ja Pircējs nav veicis Pārdevējam maksājumus saskaņā ar šo Līgumu, Pārdevējs ir tiesīgs cedēt tā prasījuma tiesības pret Pircēju trešajai personai parāda piedziņas veikšanai. Pircējs piekrīt, ka parāda nesamaksāšanas gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs nodot parāda piedziņai nepieciešamo informāciju, tajā skaitā, personas datus, trešajām personām, kas drīkst šos datus apstrādāt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

14.4. Šis Līgums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumus, ko Līguma noteikumi neregulē, Pircējs un Pārdevējs risinās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

14.5. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas attiecas tikai uz Pircēju – patērētāju, kas atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajai daļai ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

14.6. Pircējs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu un strīdu risināšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: www.ptac.gov.lv.

14.7. Veicot pasūtījumu Vietnē, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, Pircējam tie ir zināmi, Pircējs tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā preces iegādes reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preci Vietnē, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

 1. KONTAKTINFORMĀCIJA

15.1. Visi Pircēja jautājumi saistībā ar šo Līgumu vai tā noteikumu izpildi, uzdodami rakstveida, rakstot uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@mobilezone.lv, vai mutiski, zvanot uz telefona numuru: +371 27077439

Mājas Veikals Grozs Konts
Galvenā Izvēlne
Grozs(0)

Nav produktu grozs. Nav produktu grozs.