Vairāk nekā 500 dažādu modeļu.

Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” ietvertās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma, nesniedzot Pārdevējam nekādu pamatojumu par to.

Atteikuma tiesības:

 • Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, minot iemeslu.
 • atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 • lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA AutomateX, juridiskā adrese: F.Kempa iela 6a Rēzekne, LV-4601 par lēmumu atteikties no šā līguma .
 • Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas:

 • Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus par iegādāto preci-produktu, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.
 • Jums preces jānosūta uz mobilezone.lv biroju F.Kempa ielā 6a, Rēzekne, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi F.Kempa iela 6a, Rēzekne, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA AutomateX par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA AutomateX biroju, izmantojot kurjerpastu, SIA AutomateX konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija.
 • Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās visas izmaksas, t.s. muitas maksājumi, kas var rasties, ja preces atgriešana tiek veikta ārpus Eiropas savienības ekonomiskās zonas. Maksimālās izmaksas (transports + atmuitošana) varētu būt aptuveni 50-100 EUR.
 • Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
 • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 • Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 • Izņemot šo noteikumu sadaļā “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības” norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
 • Izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA AutomateX piedāvātais standarta piegādes veids;
 • Preces atpakaļatdošanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA AutomateX ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;
 • Preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces pārdevēja veikta meistaru ekspertīze. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA AutomateX nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

 • Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
  1. preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
   preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
  2. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  3. prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām.
 • Pirkuma līguma kopijas interneta veikals mobilezone.lv neuzglabā.
 • SIA AutomateX interneta vietnē mobilezone.lv ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu.
 • SIA AutomateX informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA AutomateX radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.
 • Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – info@mobilezone.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveida, nosūtot uz šādu adresi: F.Kempa iela 6a, Rēzekne LV-4601
  Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

2. Iesnieguma iesniegšanas datumu

3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāze.

Lai saņemtu preču atteikuma autorizācijas numuru, lūdzu aizpildiet atteikuma veidlapu.

Mājas Veikals Grozs Konts
Grozs(0)

Nav produktu grozs. Nav produktu grozs.

Galvenā Izvēlne
Labdien,, Pierakstieties

Kategorijas Skatīt Visas